Yayınlanma Tarihi: 31.10.2022

Kişisel Verilerin Ticari İş İlişkisi Kapsamında İşlenmesine Yönelik Gizlilik Protokolü

TARAFLAR:

 1. BIS ÇÖZÜM BİLGİSAYAR VE ENTEGRASYON HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. 
  (Bundan böyle “BIS” olarak anılacaktır.)
  Adres: İçerenköy Mah., Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. No:10, Kat:2, VIP Center, Ataşehir, İstanbul
 2. www.insan.plena.pro internet sitesine üye işlemi gerçekleştirmiş olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı
  (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.)

BIS ile Müşteri, bundan böyle birlikte “Taraflar” ayrı ayrı ise Taraf olarak anılacaklardır.

HÜKÜMLER:

 1. İşbu Kişisel Verilerin Ticari İş İlişkisi Kapsamında İşlenmesine Yönelik Gizlilik Protokolü (“Protokol”), BIS ile Müşteri arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ek olarak akdedilmiştir.
 2. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ait her türlü veriyi ifade etmekte olup, Taraflar aralarındaki Sözleşme uyarınca herhangi bir kişisel veri paylaşımı olması halinde, Taraflardan her biri kendisi ile paylaşılan bahse konu kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Taraflar arasında imzalanan Sözleşme uyarınca her iki Taraf, gerek kendi topladıkları gerek ise Sözleşme’nin ifası sırasında karşı Taraftan edindikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (“Kurum”) kararlarına uygun olarak işleyeceklerini, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Taraflar arasındaki Sözleşme konusu hizmetler ve ürünler, Müşteri’nin çalışanlarının kişisel verilerinin BIS tarafından oluşturulan doküman yönetim sistemine kaydedilmesini gerektirmektedir. Müşteri Sözleşme kapsamındaki süreçler sırasında, BIS’e ve/veya BIS’in hizmetlerini sunmak için oluşturduğu bilişim sistemlerine aktaracağı Kişisel Veriler’ in gerek kendisi gerekse BIS tarafından işlenmesine ilişkin olarak, ilgili veri sahiplerine yürürlükte bulunan (Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları dâhil) kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve veri sahiplerinden bahsi geçen mevzuata uygun içerik ve formatta gerekli izin ve onayların alınmasından sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm idari para cezaları ile maddi ve manevi zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.
 5. BIS sisteme girilen kişisel verileri işleyebilir, saklayabilir, hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde gizlilik taahhüdü altında tedarikçileri ile paylaşabilir veya anonimleştirerek üçüncü kişilerle paylaşabilir. 
 6. Taraflar, hukuki yükümlülükleri de dâhil olmak üzere her ne koşulda olursa olsun diğer Tarafın kendisiyle paylaşmış olduğu verilerin, hizmetin ifası için anlaşma yapılan iş ortakları haricindeki üçüncü bir kişi veya ilgili kişi tarafından talep edilmesi halinde derhal karşı Tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür.
 7. Taraflar, kendi bünyelerinde topladıkları ve karşı Taraf ile paylaşmadıkları kişisel verilerin güvenliğinden tek başına sorumludur.
 8. İşbu Protokol, Sözleşmenin ayrılmaz eki ve parçası olup, aşağıdaki “okudum, onaylıyorum” kutusunu işaretlenmesi suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Tarafların işbu Protokol’den kaynaklanan yükümlülükleri herhangi bir süre ile sınırlı değildir.